Hoạt động ép bưởi gây quỹ

Chúng tôi đã quyết định sử dụng 500kg bưởi tài trợ bởi Unifarm để ép nước. Trong 3 ngày liên tiếp, Vitamin C đã dựng quầy tại 2 địa điểm để ép nước bưởi bán. Chúng tôi đã thu về được số tiền khá khả quan tại địa điểm đầu tiên là Saigon Outcast. Tuy nhiên, 2 ngày tiếp sau đó thật sự là thành công rực rỡ đối với chúng tôi. 

Trong 2 ngày tại tòa nhà Empress, nơi một trong những nhà tài trợ của Vitamin C là KDC tọa lac, chúng tôi đã bán được số lượng nước bưởi ấn tượng và nhận được nhiều sự ủng hộ bằng tiền mặt từ các nhà hảo tâm cho quỹ từ thiện Vitamin C. 

Sau ba ngày nỗ lực ép bưởi để bán, chúng tôi đã thu về được tổng số tiền 23,3 triệu cho quỹ Vitamin C.